Thumbnail

Skatt Klient og Skattyter

Skatt 2020.5b (klient og skattyter)

Nyheter i Skatt 2020.5b:

Noter i Brønnøysundrapporten for små foretak
I Brønnøysundrapporten har note for datterselskap og tilknyttet selskap kommet til. Det er da mulig for flere selskaper å sende inn årsregnskapet fra Skatt. Vi anbefaler likevel Årsavslutning som beste verktøy for innsendelse av årsregnskap til Regnskapsregisteret.

Det er rettet en feil i overføring av post 5300 Annen oppgavepliktig godtgjørelse til noten for lønnskostnader. Beløp i posten ble overført til både linje for lønn og andre ytelser i lønnsnoten.

Noten for aksjer og aksjeeiere håndterer nå automatisk avviklingsregnskap ved markering i nytt kryss øverst i noten. Det er også foretatt en utvidelse i antall siffer i feltet for bokført verdi.

I noten for lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer er spørsmålet om det er gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer satt til standard Nei.

Personlig skatteberegning 
I grunnlaget for skattefradraget for pensjonister er nå alderspensjon fra post 2.2.2 Utbetaling fra individuell pensjonsavtale (IPA og IPS) tatt med. 

Det er rettet en feil for verdsettingsrabatten for tilfeller hvor det var benyttet engelsk språk i RF-1030 og det var formue av fast eiendom i utland i inntektsgivende aktivitet i post 4.6.1. 

Alminnelig inntekt som presenteres øverst i beregning og utskrift er endret til å vise alminnelig inntekt etter oppjustering av inntekter og oppjustering av fradrag.
 
Kraftverksbeskatning 
I RF-1153 er det nå et nytt kryss i tilknytning til post 110. Markering i krysset overfører overstyrt verdi i post 111 til post 331. Krysset åpner også opp for nytt felt for spotmarkedspris ved utregningen av post 332.

Skattemelding for petroleum (RF-1323)
En feil i Altinn medfører at innsendelser med tom verdi i post 232 blir rekalkulert til feil verdi i Altinn. Det var nødvendig å sende inn 1 krone for å omgå denne feilen i Altinn i Skatt 2020.5a. I Skatt 2020.5b sender programmet alltid 0-verdi hvis feltet er tomt. 

Årskonvertering
I konverteringen til RF-1368 for begrenset regnskapsplikt fra 2019 er det rettet feil ved manglende årskonvertering av post 2050 Annen egenkapital. I RF-1175 Næringsoppgave 1 manglet årskonvertering av post 3910 Årets inntekts-/kostnadsføring fra tømmerkonto. 

Skjemakontroll for tilbakeføring av underskudd for 2020
Skatteetaten melder om at det er mange selskaper som feilaktig svarer nei på spørsmålet om tilbakeføring av underskudd for 2020 på side 1 i skattemeldingen for aksjeselskaper (RF-1028). Vi har i denne versjonen lagt inn en ekstra skjemakontroll som varsler dersom det er overskudd i 2018 og/eller 2019 samtidig som det er underskudd i 2020 og Nei i spørsmålet om selskapet omfattes av ordningen med skattefradrag.