Skatt - Registrere skattemessig verdi på ikke avskrivbare driftsmidler

Nederst på Samleoppgaven for skattemessige verdier, RF-1084S, har Skatt egne felt for spesifisering av skattemessige verdier på ikke avskrivbare driftsmidler (f.eks. tomteverdier). Her legger du inn verdier som ikke føres på saldoskjemaene. Verdiene overføres til skattemessige verdier i skjema for Oversikt over midlertidige forskjeller, RF-1217.

Skattemessig verdi

I første kolonne hvor du skal angi "Skjemagruppe (A-Z)" så legg inn samme skjemagruppe som Næringsoppgaven og Forskjellskjema. I dette tilfellet - skjemagruppe A. Her skal det med andre ord IKKE registreres saldogruppe.