Innhold - Dokument Bedrift

(Versjon 2023.1)

Dokument bedrift inneholder juridiske dokumentmaler du trenger i bedriftens daglige virksomhet.

Innholdsoversikt

ANSVARLIG SELSKAP

ANS/ DA

S2000 Selskapsavtale ANS/ DA

S2006 Innkalling første styremøte ANS/ DA

S2007 Referat første styremøte ANS/ DA

S2685 Innkalling styremøte

S2681 Referat styremøte

S2632 Styremedlems villighetserklæring

S2641 Innkalling ordinært selskapsmøte

S2643 Fullmakt ordinært selskapsmøte

S2642 Protokoll ordinært selskapsmøte

S2385 Innkalling ekstraordinært selskapsmøte

S2381 Protokoll ekstraordinært selskapsmøte

S3333 Årsberetning ANS

S2910 Oppbudsbegjæring ansvarlig selskap

AKSJESELSKAP

S1576 Aksjeeieravtale

S1111 Årsberetning AS

S1690 Sluttseddel

S3334 Kjøpekontrakt, aksjer

S1908 Overdragelseserklæring aksjer

Styredokumenter

S1580 Innkalling første styremøte

S1685 Innkalling styremøte

S1681 Protokoll styremøte

S1093 Protokoll styre – uten møte

S1260 Styreinstruks

S1265 Instruks for daglig leder

S1632 Styremedlems villighetserklæring

MS1090 Case daglig leders rapport - styremøte - innkalling i ett

S1091 Innkalling til styremøte

S1092 Protokoll styremøte

Ordinær generalforsamling

MS1045 Case ordinær generalforsamling

S1111 Årsberetning AS

S1047 Innkalling styremøte

S1049 Protokoll styremøte

S1050 Innkalling generalforsamling

S1051 Protokoll generalforsamling

S1641 Innkalling ordinær generalforsamling

S1590 Møtefullmakt, ordinær generalforsamling

S1640 Protokoll ordinær generalforsamling

S1645 Forenklet behandling generalforsamling AS

Ekstraordinær generalforsamling

MS1040 Case ekstraordinær generalforsamling

S1040 Innkalling til styremøte

S1041 Protokoll styremøte

S1042 Innkalling til generalforsamling

S1043 Generalforsamlingsprotokoll

S1046 Samordnet registermelding del 1 - Hovedblankett

 S1646 Innkalling ekstraordinær generalforsamling

S1647 Møtefullmakt, ekstraordinær generalforsamling

S1450 Protokoll ekstraordinær generalforsamling

S1648 Forenklet behandling ekstraordinær generalforsamling AS

Diverse AS

MS1906 Case aksjeeiere

S1906 Aksjeeierbok

S1907 Aksjebevis

ARBEIDSFORHOLD

Arbeidsavtaler

A1200 Arbeidsavtale, generell, fast heltid

A1200P Polsk arbeidskontrakt generell heltid

A1201 Arbeidsavtale for særlig uavhengig-/ledende stilling

A1202 Arbeidsavtale daglig leder/adm. dir.

A1210 Arbeidsavtale, midlertidig ansettelse

A1210P Polsk arbeidskontrakt, midlertidig ansettelse

A1211 Arbeidsavtale, vikariat

A1220 Arbeidsavtale, fast, deltid

A1222 Arbeidsavtale, etter behov

Arbeidsavtaler – engelsk

A1200E Arbeidsavtale, generell fast heltid, engelsk tekst

A1201E Arbeidsavtale for særlig uavhengig-/ledende stilling, engelsk tekst

A1202E Arbeidsavtale daglig leder/adm. dir., engelsk tekst

A1220E Arbeidsavtale, fast, deltid, engelsk tekst

A1210E Arbeidsavtale, midlertidig ansettelse, engelsk tekst

A1211E Arbeidsavtale, vikariat, engelsk tekst

A1222E Arbeidsavtale, etter behov, engelsk tekst

Andre arbeidsrettslige dokumenter

A1301 Ansettelsesbevis

A 1310 Advarsel i arbeidsforhold

A1320 Avtale om hjemmekontor

A1325 Personvernerklæring for ansatte

A1325E Personvernerklæring for ansatte - engelsk

A1101 Arbeidsreglement

A1900 Taushetserklæring

A1900E Taushetserklæring – engelsk

A1803 Søknad om utvidet overtidsarbeid

A1501 Avskjedigelse av arbeidstaker

A1805 Søknad om etterskuddsferie

A1806 Søknad om forskuddsferie

A1810 Egenmelding ved fravær

A1804 Permitteringsvarsel

A1401 Oppsigelse av arbeidstaker

A1801 Forhandlingsbrev, oppsigelse

A1807 Protokoll forhandlingsmøte

A1802 Forhandlingsbrev, avskjed

A1800 Fratredelse, pensjonsalder

A1601 Sluttattest

FAST EIENDOM

D1020 Tjenester på fast eiendom

Kjøp/salg

K1135 Kjøpekontrakt hus - uten megler

K1136 Kjøpekontrakt eierseksjon - uten megler

K1137 Kjøpekontrakt borettslag - uten megler

K1139 Kjøpekontrakt tomt - uten megler

Utleie

U2010 Leieavtale for lokaler

U2020 Utleie, bolig

U2016 Utleie, fritidsbolig

U2050 Utleie, garasje

U2081 Oppsigelse i leieforhold

U2183 Flyttevarsel

U2173 Søknad om fremleie

U2182 Varsel før tvangsfullbyrdelse

U2011 Husordensregler for bolig

U2021 Husordensregler for lokaler

Borettslag

K1139 Kjøpekontrakt borettslag - uten megler

Boligsameie

K1131 Kjøpekontrakt eierseksjon – uten megler

BLANKETTER

Enhetsregisteret

G9010 Samordnet registermelding del 1

G1025 Forenklet registermelding del 1 - enkeltpersonforetak

G1026 Forenklet registermelding del 1 - sletting

G9011 Samordnet registermelding del 2 - Merverdiavgiftsregisteret

G1080 Del 1 - Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

G1122 Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser

G1123 Tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret

G1124 Samordnet registermelding - Forenklet blankett for foreninger

G1114 Vedlegg styre, deltakere mv.

G1119 Konsernmelding

G1117 Tildeling av organisasjonsnummer

Anmodning om D-nummer

G1116 Anmodning om tildeling av D-nummer, engelsk tekst

G1115 Anmodning om tildeling av D-nummer, norsk tekst

Løsøreregisteret

G4317 Pantobligasjon, varelager

G4366 Pantobligasjon for motorvogner og anleggsmaskiner

G4312 Pantobligasjon for fiskeriredskaper

G4313 Pantobligasjon for redskaper i landbruk, mv. i landbruksnæring

G4314 Avtale om factoring

G1377 Salgspant i motorvogn

G1375 Leasing av motorvogn

G4380 Pantobligasjon for pant i driftstilbehør

G1808 Vedlegg ved utregning av forsinkelsesrente

Akvakulturregisteret

G1060 Panterett i akvakulturtillatelse

G1061 Overføring akvakulturtillatelse

EMAS-registeret

G1030 Registrering i EMAS

Registeret - utøvere av alternativ behandling

G1050 Registrering av utøvere av alternativ behandling

Grunnboken

G0598 Skjøte

G0995 Festekontrakt

G0996 Erklæring om rettighet i fast eiendom

G1133 Hjemmelserklæring, oppløsning av sameie

G0596 Panterett i fast eiendom

G3135 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering

G0597 Panterett i registrert andel i borettslag

G4001 Pantedokument - Andel borettslag

G4002 Tinglysing av andel i borettslag

G4003 Overføring av hjemmel til andel i borettslag

G0361 Søknad om konsesjon

G7356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense (NY)

G7360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v. (NY)
 

VPS-registeret

G0216 Pantsettelse av VPS-konto

Namsmannen

G1428 Begjæring om utlegg / forliksklage

G1427 Begjæring om utlegg

G1328 Begjæring om tvangssalg i adkomstdokument til leierett til bolig

G1229 Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk

G1228 Auksjonsvilkår – fast eiendom

G1230 Begjæring om tvangssalg av løsøre

G1231 Begjæring om tvangssalg av andel i borettslag

G1233 Begjæring om tvangsdekning i verdipapirer, fondsaktiviteter, m.m.

G1235 Begjæring om tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger

G1236 Begjæring om fravikelse

G3012 Varsel ved særlig tvangsgrunnlag

Politiet

G2021 Forenklet anmeldelse

Diverse blanketter

G7000 Generalfullmakt

G9090 Vitnestevning i sivil sak

G4195 Reiseregning med MVA

G8195 Reiseregning

G3400 Bestilling av firmaattest

DIVERSE

D1021 Tjenester på løsøre

D3001 Forhandleravtale

D2005 Databehandleravtale

D5000 Fordringsanmeldelse – konkursbo

D9001 Faktura

D9100 Kreditnota

FULLMAKTER

F3001 Fullmakt til å møte i forliksrådet

F3002 Prosessfullmakt

F1009 Fullmakt generalforsamling

Bankfullmakter

Tidsbegrenset:

F1002 Privat person

F1001 Juridisk person

Enkelttilfelle:

F1022 Privat person

F1021 Juridisk person

Postfullmakter

Tidsbegrenset eller varig:

F2002 Privat person

F2001 Juridisk person

Enkelttilfelle:

F2022 Privat person

F2021 Juridisk person

Generelle fullmakter

F7001 Fullmaktsgiver, privat person

F7002 Fullmaktsgiver, juridisk person

KJØP/SALG

K2132 Kjøpekontrakt, motorkjøretøy, brukt

K2133 Kjøpekontrakt, fritidsbåt, brukt

K2134 Kjøpekontrakt, bruktbil

K2135 Kjøpekontrakt, brukt MC

K2233 Kjøpekontrakt, løsøre, generell

K2322 Kommisjonsavtale

LÅN

Låneavtaler

L1210 Låntaker privat person

L1220 Låntaker juridisk person

L1230 Mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Omsetningsgjeldsbrev:

L1310 Omsetningsgjeldsbrev, låntaker privat person

L1320 Omsetningsgjeldsbrev, låntaker juridisk person

Kausjoner

Selvskyldnerkausjoner:

L5111 For et bestemt gjeldsbrev

L5110 Generell, en kausjonist

L5120 Generell, flere kausjonister

Simple kausjoner:

L5210 En kausjonist

L5220 Flere kausjonister

TVANGSFULLBYRDELSE

Pengekrav

T1001 Betalingspåminnelse

T1002 Varsel før utleggsbegjæring

T2001 Inkassovarsel

T2010 Betalingsoppfordring

T3001 Forliksklage

T3003 Varsel før forliksklage eller stevning

T4001 Konkursvarsel

Husleie

U2081 Oppsigelse i leieforhold

U2183 Flyttevarsel

U2182 Varsel før tvangsfullbyrdelse

UTLEIE

U2192 Utleie, båt

U2193 Utleie, generell

FAKTURAMODUL

MG9000 Case fakturering

G9001 Faktura

G9100 Kreditnota