Innhold - Dokument Total

(Versjon 2023.1)

Innholdsoversikt

ANSVARLIG SELSKAP

MS2000 Case stifte ANS/ DA

S2000 Selskapsavtale ANS/ DA

S2003 Innkalling første selskapsmøte ANS/ DA

S2004 Protokoll første selskapsmøte ANS/ DA

S2005 Revisors villighetserklæring ANS/ DA

S2006 Innkalling første styremøte ANS/ DA

S2007 Referat første styremøte ANS/ DA

S2001 Samordnet registermelding del 1 ANS/ DA

S2002 Samordnet registermelding del 2 ANS/ DA - Merverdiavgiftsregisteret

S2000 Selskapsavtale ANS/ DA

S2006 Innkalling første styremøte ANS/ DA

S2007 Referat første styremøte ANS/ DA

S2685 Innkalling styremøte

S2681 Referat styremøte

S2632 Styremedlems villighetserklæring

S2641 Innkalling ordinært selskapsmøte

S2643 Fullmakt ordinært selskapsmøte

S2642 Protokoll ordinært selskapsmøte

S2005 Revisors villighetserklæring

S2385 Innkalling ekstraordinært selskapsmøte

S2381 Protokoll ekstraordinært selskapsmøte

S2910 Oppbudsbegjæring ansvarlig selskap

S3333 Årsberetning ANS

AKSJESELSKAP

Stifte AS

MS1000 Case stifte AS

S1000 Stiftelsesdokument AS

S1001 Vedtekter AS

S1004 Åpningsbalanse AS - enkel

S1005 Revisors villighetserklæring AS

S1006 Aksjeeierbok

S1007 Aksjebevis

S1008 Revisors uttalelse til åpningsbalansen ved stiftelse av AS

S1002 Samordnet registermelding del 1 - Hovedblankett - for stifte AS

S1003 Samordnet registermelding del 2 - Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret

S1009 Styreprotokoll første styremøte

MS1010 Case stifte AS - utvidet versjon

S1010 Stiftelsesdokument AS - utvidet versjon

S1011 Vedtekter AS - utvidet versjon

S1012 Samordnet registermelding del 1

S1013 Samordnet registermelding del 2 - Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret

S1015 Revisors villighetserklæring

S1016 Aksjeeierbok

S1017 Aksjebevis

S1030 Redegjørelse, tingsinnskudd, nystiftelse

S1019 Styreprotokoll første styremøte

S1000 Stiftelsesdokument AS

S1001 Vedtekter AS

S1011 Vedtekter AS - utvidet versjon

S1030 Redegjørelse, tingsinnskudd, nystiftelse

S1004 Åpningsbalanse AS – enkel

S1515 Åpningsbalanse AS – tingsinnskudd

S1008 Revisors uttalelse til åpningsbalansen ved stiftelse av AS

Styredokumenter

S1580 Innkalling første styremøte

S1685 Innkalling styremøte

S1681 Referat styremøte

S1111 Årsberetning AS

S1260 Styreinstruks

S1265 Instruks for daglig leder

S1632 Styremedlems villighetserklæring  

MS1090 Case daglig leders rapport - styremøte - innkalling i ett

S1091 Innkalling til styremøte

S1092 Protokoll styremøte

S1093 Protokoll styre - uten møte

Ordinær generalforsamling

MS1045 Case ordinær generalforsamling AS

S1111 Årsberetning AS

S1047 Innkalling styremøte

S1049 Protokoll styremøte

S1050 Innkalling generalforsamling

S1051 Protokoll generalforsamling

S1641 Innkalling ordinær generalforsamling

S1590 Møtefullmakt, ordinær generalforsamling

S1640 Protokoll ordinær generalforsamling

S1645 Forenklet behandling generalforsamling AS

Ekstraordinær generalforsamling

MS1040 Case ekstraordinær generalforsamling

S1040 Innkalling til styremøte

S1041 Protokoll styremøte

S1042 Innkalling til generalforsamling

S1043 Generalforsamlingsprotokoll

S1046 Samordnet registermelding del 1 - Hovedblankett

S1646 Innkalling ekstraordinær generalforsamling

S1647 Møtefullmakt, ekstraordinær generalforsamling

S1450 Protokoll ekstraordinær generalforsamling

S1648 Forenklet behandling ekstraordinær generalforsamling AS

Kapitalforhøyelse

MS1470 Case kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

S1472 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

S1470 Generalforsamlingsprotokoll

S1471 Redegjørelse for tingsinnskudd

G9010 Samordnet registermelding del 1

MS1480 Case kapitalforhøyelse - økning av pålydende

S1480 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

S1481 Generalforsamlingsprotokoll

S1482 Redegjørelse for tingsinnskudd

Div. dokumenter AS

S1633 Revisors beretning AS

S1005 Revisors villighetserklæring AS

S1690 Sluttseddel

S3334 Kjøpekontrakt, aksjer

S1908 Overdragelseserklæring aksjer

S1578 Avtale om virksomhetsoverdragelse

S1576 Aksjeeieravtale

Div. case AS

MS1485 Ekstraordinært utbytte/ tilleggsutbytte 

S1485 Styreprotokoll ekstraordinært-/ tilleggsutbytte

S1496 GF - protokoll ekstraordinær generalforsamling

S1497 Styreprotokoll 2 styrefullmakt

MS1490 Konvertibelt lån

S1491 Styreprotokoll konvertibelt lån

S1492 Generalforsamlingsprotokoll konvertibelt lån

S1493 Låneavtale konvertibelt lån

MS1495 Erverv av egne aksjer 

S1495 Styreprotokoll 1 erverv egne aksjer

S1496 GF - protokoll erverv egne aksjer

S1497 Styreprotokoll 2 erverv av egne aksjer

MS1906 Case aksjeeiere

S1906 Aksjeeierbok

S1907 Aksjebevis

S1906 Aksjeeierbok

S1907 Aksjebevis

S1910 Oppbudsbegjæring aksjeselskap

MS1020 Case avtale mellom AS og aksjeeiere, nærstående mv.

S1020 Innkalling til styremøte

S1021 Styrets redegjørelse for avtalen

S1022 Protokoll styremøte

S1023 Revisors uttalelse om styrets redegjørelse

Fusjon

MS1100 Case fusjon (opptaksfusjon med vederlag i aksjer)

S1100 Fusjonsplan

S1101OD og S1101OT Redegjørelse for fusjonsplanen fra styrene i de fusjonerende selskapene

S1102OD og 1102OT Rapport fra styrene i ide fusjonerende selskapene

S1103OD og S1103OT Protokoll fra styremøter med forslag om fusjon mellom selskapene

S1104 OD og 1104OT Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i de fusjonerende selskapene for vedtakelse av fusjonsplanen

S1105 OD og 1105OT Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i de fusjonerende selskapene som vedtar fusjonsplanen

MS1110 Case fusjon mellom mor og datter AS

S1110 Fusjonsplan

S1111OD og S1111OT Protokoll fra styremøter med forslag om fusjon mellom selskapene med rapport fra styrene i de fusjonerende selskapene

S1112OD og S1112OT Innkalling til styremøter i de fusjonerende selskapene for vedtakelse av fusjonsplanen

S1113OD og S1113OT Protokoll fra styremøter i de fusjonerende selskapene med vedtak om fusjon

MS1120 Case fusjon heleide datterselskaper (søsterfusjon)

S1120 Fusjonsplan

S1121OD Protokoll styremøte OD m/ rapport

S1121OT Protokoll styremøte OT m/ rapport

S1122OD Innkalling e.o. generalforsamling OD

S1122OT Innkalling e.o. generalforsamling OT

S1123OD Protokoll e.o. generalforsamling OD

S1123OT Protokoll e.o. generalforsamling OT

MS1060 Case oppløsning og avvikling av AS

S1060 Innkalling til styremøte

S1061 Protokoll styremøte

S1062 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

S1063 Generalforsamlingsprotokoll

S1064 Samordnet registermelding

S1065 Innkalling til styremøte

S1066 Protokoll styremøte

S1067 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

S1068 Generalforsamlingsprotokoll

S1069 Samordnet registermelding

MS1080 Case nedsetting av aksjekapitalen

S1080 Innkalling til styremøte

S1081 Protokoll styremøte

S1082 Innkalling til generalforsamling

S1083 Generalforsamlingsprotokoll

S1084 Samordnet registermelding

S1085 Bekreftelse fra styret - kapitalnedsetting gjennomført

Omdanning til aksjeselskap

MS1300 Case omdanning ENK til AS

S1300 Stiftelsesdokument

S1301 Redegjørelse tingsinnskudd omdanning

S1302 Åpningsbalanse omdanning

S1303 Vedtekter omdanning

S1304 Avtale om overføring av næringsvirksomhet

MS1310 Case omdanning fra ANS/ DA til AS


                        S1310 Stiftelsesdokument

                        S1311 Redegjørelse tingsinnskudd - omdanning

                        S1312 Åpningsbalanse - omdanning

                        S1313 Vedtekter - omdanning

                        S1314 Avtale om overføring av næringsvirksomhet

ARBEIDSFORHOLD

Arbeidsavtaler

A1200 Arbeidsavtale, generell, fast heltid

A1200P Polsk arbeidskontrakt generell heltid

A1201 Arbeidsavtale for særlig uavhengig-/ledende stilling

A1202 Arbeidsavtale daglig leder/adm. dir.

A1210 Arbeidsavtale, midlertidig ansettelse

A1210P Polsk arbeidskontrakt, midlertidig ansettelse

A1211 Arbeidsavtale, vikariat

A1220 Arbeidsavtale, fast, deltid

A1222 Arbeidsavtale, etter behov

Arbeidsavtaler – engelsk

A1200E Arbeidsavtale, generell fast heltid, engelsk tekst

A1201E Arbeidsavtale for særlig uavhengig-/ledende stilling, engelsk tekst

A1202E Arbeidsavtale daglig leder/adm. dir., engelsk tekst

A1220E Arbeidsavtale, fast, deltid, engelsk tekst

A1210E Arbeidsavtale, midlertidig ansettelse, engelsk tekst

A1211E Arbeidsavtale, vikariat, engelsk tekst

A1222E Arbeidsavtale, etter behov, engelsk tekst

Andre arbeidsrettslige dokumenter

A1301 Ansettelsesbevis

A 1310 Advarsel i arbeidsforhold

A1320 Avtale om hjemmekontor

A1325 Personvernerklæring for ansatte

A1325E Personvernerklæring for ansatte - engelsk

A1330 Sluttavtale

A1101 Arbeidsreglement

A1900 Taushetserklæring

A1900E Taushetserklæring – engelsk

A1803 Søknad om utvidet overtidsarbeid

A1501 Avskjedigelse av arbeidstaker

A1805 Søknad om etterskuddsferie

A1806 Søknad om forskuddsferie

A1810 Egenmelding ved fravær

A1804 Permitteringsvarsel

A1401 Oppsigelse av arbeidstaker

A1801 Forhandlingsbrev, oppsigelse

A1807 Protokoll forhandlingsmøte

A1808 Protokoll drøftelsesmøte

A1802 Forhandlingsbrev, avskjed

A1800 Fratredelse, pensjonsalder

A1601 Sluttattest

FAST EIENDOM

D1020 Tjenester på fast eiendom

Kjøp/salg

K1130 Kjøpekontrakt hus

K1131 Kjøpekontrakt eierseksjon

K1132 Kjøpekontrakt aksjebolig

K1133 Kjøpekontrakt borettslag

K1134 Kjøpekontrakt, tomt

K1135 Kjøpekontrakt hus - uten megler

K1136 Kjøpekontrakt eierseksjon - uten megler

K1137 Kjøpekontrakt borettslag - uten megler

            K1139 Kjøpekontrakt tomt uten megler

K1140 Budskjema fast eiendom

K1141 Visningsliste – eiendomsmegling

Utleie

U2010 Leieavtale for lokaler

U2020 Utleie, bolig

U2016 Utleie, fritidsbolig

U2050 Utleie, garasje

U2081 Oppsigelse i leieforhold

U2183 Flyttevarsel

U2173 Søknad om fremleie

U2182 Varsel før tvangsfullbyrdelse

U2011 Husordensregler for bolig

U2021 Husordensregler for lokaler

Borettslag

K1133 Kjøpekontrakt borettslag

K1137 Kjøpekontrakt borettslag - uten megler

B1001 Varsel om pålegg om salg av borettslagsandel

B1002 Pålegg om salg av borettslagsandel ved mislighold

B1003 Pålegg om salg av andel - ulovlig erverv

B1004 Salgspålegg i forbindelse med krav om fravikelse

MB1006 Case generalforsamling borettslag

B1006 Innkalling ordinær og ekstraordinær generalforsamling

B1007 Protokoll ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Boligsameie

K1131 Kjøpekontrakt eierseksjon

K1136 Kjøpekontrakt eierseksjon - uten megler

ME1006 Case årsmøte i boligsameie

E1006 Innkalling årsmøte og ekstraordinært årsmøte

E1007 Protokoll årsmøte og ekstraordinært årsmøte

BLANKETTER

Enhetsregisteret

G9010 Samordnet registermelding del 1

G1025 Forenklet registermelding del 1 - enkeltpersonforetak

G1026 Forenklet registermelding del 1 - sletting

G9011 Samordnet registermelding del 2 - Merverdiavgiftsregisteret

G1080 Del 1 - Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

G1122 Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser

G1123 Tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret

G1124 Samordnet registermelding - Forenklet blankett for foreninger

G1114 Vedlegg styre, deltakere mv.

G1119 Konsernmelding

G1117 Tildeling av organisasjonsnummer

Anmodning om D-nummer

G1116 Anmodning om tildeling av D-nummer, engelsk tekst

G1115 Anmodning om tildeling av D-nummer, norsk tekst

Løsøreregisteret

G4317 Pantobligasjon, varelager

G4366 Pantobligasjon for motorvogner og anleggsmaskiner

G4312 Pantobligasjon for fiskeriredskaper

G4313 Pantobligasjon for redskaper i landbruk, mv. i landbruksnæring

G4314 Avtale om factoring

G1377 Salgspant i motorvogn

G1375 Leasing av motorvogn

G4380 Pantobligasjon for pant i driftstilbehør

G1808 Vedlegg ved utregning av forsinkelsesrente

Ektepaktregisteret

G9377 Ektepakt - kjønnsnøytral

G9376 Ektepakt - registrerte partnere

G9375 Ektepakt – mann/kvinne

G9378 Begjæring om sletting av ektepakt

G9379 Ektepakt - engelsk tekst

Akvakulturregisteret

G1060 Panterett i akvakulturtillatelse

G1061 Overføring akvakulturtillatelse

EMAS-registeret

G1030 Registrering i EMAS

Registeret - utøvere av alternativ behandling

G1050 Registrering av utøvere av alternativ behandling

Grunnboken

G0598 Skjøte

G0995 Festekontrakt

G0996 Erklæring om rettighet i fast eiendom

G1131 Hjemmelserklæring, arv/skifte/uskifte

G1132 Hjemmelserklæring, arv m.m. borettslag

G1133 Hjemmelserklæring, oppløsning av sameie

G0596 Panterett i fast eiendom

G3135 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering

G0597 Panterett i registrert andel i borettslag

G4001 Pantedokument - Andel borettslag

G4002 Tinglysing av andel i borettslag

G4003 Overføring av hjemmel til andel i borettslag

G0361 Søknad om konsesjon

G7356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense (NY)

G7360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v. (NY)
 

VPS-registeret

G0216 Pantsettelse av VPS-konto

Skatt/avgift mv.

G1622 Erklæring om frafall av falt arv etter arveloven § 74

G9111 Søknad om skattekort/forskuddsskatt

G0150 Erklæring fra brudefolkene

G0151 Forlovererklæring

Statsforvalteren

G7166 Søknad om separasjon etter ekteskapsloven § 20

G5172 Søknad om skilsmisse etter ekteskapsloven § 21

G1173 Søknad om skilsmisse etter ekteskapsloven § 22

Namsmannen

G1428 Begjæring om utlegg / forliksklage

G1427 Begjæring om utlegg

G1328 Begjæring om tvangssalg i adkomstdokument til leierett til bolig

G1229 Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk

G1228 Auksjonsvilkår – fast eiendom

G1230 Begjæring om tvangssalg av løsøre

G1231 Begjæring om tvangssalg av andel i borettslag

G1233 Begjæring om tvangsdekning i verdipapirer, fondsaktiviteter, m.m.

G1235 Begjæring om tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger

G1236 Begjæring om fravikelse

G3012 Varsel ved særlig tvangsgrunnlag

Politiet

G2021 Forenklet anmeldelse

Diverse blanketter

G1441 Begjæring om omgjøring av registrert partnerskap til ekteskap

G1818 Melding om endring av navn

G7000 Generalfullmakt

G2000 Oppdragsavtale - eiendomsmegling

G7305 Skjema for fri rettshjelp

G5024 Arbeids og salærfastsettelse

G8009 Fullmakt ved privat skifte av dødsbo

G9009 Erklæring om privat skifte av dødsbo

G8050 Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving etter reglene om minstearv i arveloven § 6

G8051 Erklæring fra gjenlevende samboer som oppgir å være enearving etter arveloven § 28b

G5331 Melding om uskiftet bo

G5332 Melding om uskiftet bo - samboere

G9090 Vitnestevning i sivil sak

G4195 Reiseregning med MVA

G8195 Reiseregning

G3400 Bestilling av firmaattest

Spesialdokumenter

O1427 Begjæring om utlegg

DIVERSE

MD2002 Case oppdragsavtale regnskapsførere med databehandleravtale og hvitvaskingskontroll/ risikovurdering

D2002 Oppdragsavtale for regnskapsførere

D4000 Oppdragsbekreftelse – advokat

D2006 Skjema for kundekontroll ved etablering av kundeforhold

D2008 Risikovurdering – hvitvasking 

D2009 Egenerklæring politisk eksponerte personer (PEP)

D1021 Tjenester på løsøre

D3000 Konsulentavtale 

D3001 Forhandleravtale

MD3010 Case stiftelse av forening 

               D3011 Vedtekter forening

D2005 Databehandleravtale

D2007 Protokoll over behandlingsaktiviteter ihht. GDPR

D5000 Fordringsanmeldelse – konkursbo

D9001 Faktura

D9100 Kreditnota

FAMILIE/ ARV

P8316 Testament

P8317 Gjensidig testament

P8318 Gavebrev

P8301 Samlivsavtale

P8302 Eierfortegnelse

P8303 Avtale om foreldreansvar

MP8301 Case samboere

P8301 Samlivsavtale

P8302 Eierfortegnelse

P8311 Testament

P8314 Lovvalgsavtale – ekteskap

P8315 Erklæring fra arvelater om lovvalg

FULLMAKTER

F3001 Fullmakt til å møte i forliksrådet

F3002 Prosessfullmakt

F3003 Fremtidsfullmakt

F1009 Fullmakt generalforsamling

Bankfullmakter

Tidsbegrenset:

F1002 Privat person

F1001 Juridisk person

Enkelttilfeller:

F1022 Privat person

F1021 Juridisk person

Postfullmakter

Tidsbegrenset eller varig:

F2002 Privat person

F2001 Juridisk person

Enkelttilfelle:

F2022 Privat person

F2021 Juridisk person

Generelle fullmakter

F7001 Fullmaktsgiver, privat person

F7002 Fullmaktsgiver, juridisk person

KJØP/SALG

K2132 Kjøpekontrakt, motorkjøretøy, brukt

K2133 Kjøpekontrakt, fritidsbåt, brukt

K2134 Kjøpekontrakt, bruktbil

K2135 Kjøpekontrakt, brukt MC

K2233 Kjøpekontrakt, løsøre, generell

K2322 Kommisjonsavtale

Angrerett - forbrukerkjøp

K3130 Angrerett - varer

K3131 Angrerett - tjenester

K3132 Angrerett - tilvirkningskjøp

K3133 Angrerett - finansielle tjenester

LÅN

Låneavtaler

L1210 Låntaker privat person

L1220 Låntaker juridisk person

L1230 Mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Omsetningsgjeldsbrev

L1310 Omsetningsgjeldsbrev, låntaker privat person

L1320 Omsetningsgjeldsbrev, låntaker juridisk person

Kausjoner

Selvskyldnerkausjoner:

L5111 For et bestemt gjeldsbrev

L5110 Generell, en kausjonist

L5120 Generell, flere kausjonister

Simple kausjoner:

L5210 En kausjonist

L5220 Flere kausjonister

TVANGSFULLBYRDELSE

Pengekrav

T1001 Betalingspåminnelse

T1002 Varsel før utleggsbegjæring

T2001 Inkassovarsel

T2010 Betalingsoppfordring

T3001 Forliksklage

T3003 Varsel før forliksklage eller stevning

T4001 Konkursvarsel

UTLEIE

U2192 Utleie, båt

U2193 Utleie, generell

STIFTELSER

MS3000 Case etablering av stiftelse

            S3000 Stiftelsesdokument - stiftelse

            S3001 Vedtekter - stiftelse

            S3002 Åpningsbalanse – stiftelse

            S3003 Revisors villighetserklæring mv. – stiftelse

FAKTURAMODUL

MG9000 Case fakturering

   G9001 Faktura

   G9100 Kreditnota