Generelle vilkår for våre nedlastbare programmer

Vilkårene gjelder abonnement av programvare fra Wolters Kluwer Norge AS (i det følgende kalt Wolters Kluwer) i henhold til bestilling. Unntak fra disse vilkårene gjøres eventuelt i særskilt abonnementsavtale. Ved å installere, kopiere eller på annen måte anvende programmet, aksepterer abonnenten nedenstående vilkår.  

1. Definisjoner
Med programvare menes den(de) nedlastbare programvare(r) som er spesifisert i ordrebekreftelse og/ eller i særskilt abonnementsavtale og som krever installasjon på Kundens maskinvare og skal hostes og vedlikeholdes av Kunden selv. Wolters Kluwers skybaserte tjenester som Capego og finsit er ikke nedlastbare programmer. For disse gjelder egne generelle vilkår (General Terms).

Med abonnent menes den som har bestilt programvare fra Wolters Kluwer.   
 
2. Abonnementets omfang og begrensning
2.1 Abonnementet gir abonnenten en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til bruk av programvaren. Alle andre rettigheter angjeldende programvaren tilhører Wolters Kluwer. 
 
2.2 Tolv måneders abonnement gjelder i en periode på tolv måneder beregnet fra den datoen som fremgår av fakturaen fra Wolters Kluwer for det aktuelle abonnementet. 
 
2.2.1 Dersom en avtale om abonnement inngås i en løpende kalendermåned, gjelder abonnementsperioden den resterende del av kalendermåneden sammen med den påfølgende tolvmånedersperiode. Avtaleperiodens utløpsdato finnes under fliken «Support» på høyre side i alle programmer. 
 
2.3 Dersom avtalen ikke sies opp senest tre kalendermåneder før avtaleperiodens utgang, forlenges avtalen automatisk med ytterligere 12 måneder med tilsvarende oppsigelsestid (andre oppsigelsesfrister gjelder for partnerprodukter som f.eks. Penneo og Bluewhale). Ved forlengelse av abonnementet skal Wolters Kluwers til enhver tids gjeldende vilkår og priser gjelde. Oppsigelsen skal gjøres skriftlig pr. e-post til faktura@wolterskluwer.no. Abonnenten har ikke anledning til å bruke programvaren etter oppsigelsestidens utløp. 
 
2.4 Det er kun abonnenten som har anledning til å bruke programvaren. Dersom flere brukere skal ha rett til å benytte programvaren og/ eller programvaren brukes i nettverk, kreves brukerlisens for hver ekstra bruker. Programvaren skal kun benyttes på en datamaskin (enhet) av gangen pr. bruker. Oversikt over antallet kjøpte brukerlisenser finnes under fliken «Support» på høyre side i alle programmer. All bruk utover gyldig antall brukerlisenser vil bli gjenstand for etterfakturering. 
 
2.5 Abonnementet omfatter de oppdaterte versjoner av programvaren som gis ut i abonnementsperioden samt teknisk og faglig support i tilknytning til programmet. Den faglige supporten omfatter ikke individuell juridisk rådgivning.  
 
Abonnementet omfatter også informasjon om f.eks. nye versjoner og kurs. Informasjonen gis via e-post eller andre relevante medier. Abonnenten plikter å underrette Wolters Kluwer ved adresseendringer. 
  
2.6 Disse generelle vilkår gjelder også for de oppdaterte versjoner av programvaren som utgis i abonnementsperioden.  
 
2.7 I programvaren er det funksjonalitet som innhenter anonymisert informasjon om brukeratferd. Ved første gangs bruk av programvaren blir abonnenten bedt om å samtykke i å avgi slik informasjon. Informasjonen brukes kun for å forbedre og avdekke eventuelle feil i programvaren. Informasjonen brukes bare i aggregert form, inneholder ingen personopplysninger og samles kun inn i abonnementsperioden.

3. Abonnementsavgift
3.1 For hver abonnementsperiode betales en abonnementsavgift. Avgiften for den første abonnementsperioden spesifiseres i fakturaen eller i abonnementsavtalen. I tillegg til abonnementsavgiften kommer det et administrasjonsgebyr på kr 125,-.   
 
3.2 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente som tilsvarer den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats iht. forsinkelsesrenteloven.  
 
3.3 Wolters Kluwer har rett til å endre abonnementsavgiften for hver abonnementsperiode. Slik endring skal varsles skriftlig minst tre måneder før endring. Slikt varsel er likevel ikke nødvendig dersom endringen ikke overstiger 5% siden Wolters Kluwers foregående prisendring.  
 
4. Forbud mot kopiering mv.
4.1 Abonnenten skal ikke kopiere, mangfoldiggjøre eller gjøre endringer i programvaren. Abonnenten skal ikke ta bort, ødelegge eller endre opplysninger om patent, opphavsrett eller andre rettigheter knyttet til programvaren. Abonnenten skal heller ikke søke å få tilgang til eller på annen måte skaffe seg kjennskap til programvarens kildekode. 
 
4.2 Abonnenten har likevel rett til å ta sikkerhetskopi (back up) av programvaren. Sikkerhetskopien skal oppbevares på betryggende måte slik at den ikke kan benyttes av andre enn abonnenten.  
 
5. Forbud mot overdragelse mv.
5.1 Abonnenten kan ikke overdra sin rett til å bruke programvaren til andre uten skriftlig forhåndssamtykke fra Wolters Kluwer. Abonnenten kan heller ikke avhende eller leie ut hele eller deler av programvaren.  
 
5.2 Wolters Kluwer har rett til helt eller delvis å overdra rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til andre. 
 
6. Feil eller mangler
6.1 Oppdager abonnenten vesentlige feil i programvaren, skal abonnenten skriftlig og uten ugrunnet opphold varsle om feilen (reklamere) til Wolters Kluwer. Wolters Kluwer skal utbedre feil som i vesentlig grad påvirker programvarens funksjonalitet snarest mulig. Wolters Kluwer forbeholder seg retten å avgjøre om en anmeldt feil er vesentlig.

7. Behandling av personopplysninger
7.1. Når programvaren brukes til behandling av personopplysninger på en måte som innebærer at abonnenten er behandlingsansvarlig og Wolters Kluwer er databehandler i henhold til personvernforordningen (GDPR), behandler Wolters Kluwer personopplysningene som beskrevet i Wolters Kluwer Data Processing Agreement (Databehandleravtale) og Personvern- og Cookiepolicy og Personvernerklæring Support.

7.2. Ved opphør av denne avtalen skal en kopi av abonnentens data på forespørsel fra abonnenten innen 60 dager etter avtalens opphør, snarest mulig returneres abonnenten eller til en person utpekt av abonnenten.  Alle data som lagres elektronisk skal i den grad abonnenten krever det og dette finnes rimelig, overleveres på Wolters Kluwers standard format. Etter utløpet av 60 dagers perioden og dersom ikke annet følger av lov eller forskrift, vil Wolters Kluwer slette abonnentens data eller på annen måte gjør disse utilgjengelig for abonnenten. Ovennevnte gjelder dersom det er aktuelt, også destruksjon av abonnentens software.

7.3. Etter at abonnentens data er overført eller dersom slik overføring ikke er krevet, jf pkt. 7.2., skal Wolters Kluwer innen rimelig tid og senest innen 12 måneder etter opphør av avtalen slette eller anonymisere abonnentens data. 

8. Ansvarsbegrensning
8.1 Wolters Kluwer kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av bruk av programvaren. Som indirekte tap regnes bla. driftstap, avsavnstap, tapt inntekt, tapte data og rekonstruksjon av data og tap av goodwill. Det presiseres at programvaren er praktisk hjelpemiddel for fagpersoner og at abonnenten har det fulle ansvar for kvaliteten på det ferdige produktet, herunder at produktet får de rettsvirkninger som er forutsatt. 
 
8.2 Under enhver omstendighet er Wolters Kluwers ansvar begrenset til abonnementsavgiften for det angjeldende år.  
 
9. Avtalens opphør

9.1 Dersom abonnenten etter Wolters Kluwers oppfatning ikke overholder de bestemmelser som gjelder for abonnementet, har Wolters Kluwer rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning eller til det tidspunkt Wolters Kluwer bestemmer. Ved slik oppsigelse skal abonnenten straks og på egen bekostning avinstallere all programvare. 
 
9.2 Abonnenten kan når som helst si opp sitt abonnement, dog senest tre kalendermåneder før abonnementsperiodens utløp. En oppsigelse innebærer at avtalen ikke forlenges i samsvar med vilkårenes pkt. 2.3. Eventuelt forskuddsbetalt abonnementsavgift tilbakebetales ikke.  
 
9.3 Abonnementshaver har ikke rett eller mulighet til å bruke programmet på noen måte etter at abonnementet har blitt oppsagt eller utløpt. Filer som er laget i programmet må  derfor overføres til PDF/Word før utløpet av abonnementsperioden dersom disse skal  benyttes i ettertid.   

10. Konfidensialitet
Programvaren, dokumentasjon, objektkode og kildekode, samt vilkår i tilbud og abonnementsavtale anses som konfidensiell informasjon. Det samme gjelder annen informasjon som abonnenten etter en forsiktig og lojal vurdering forstår eller bør forstå skal behandles konfidensielt. Unntatt fra dette er informasjon som må anses som allment kjent. Konfidensiell informasjon kan ikke benyttes på annen måte enn til oppfyllelse av abonnements-avtalen.  
 
Dette avsnitt gjelder også etter abonnementsavtalens opphør. 
 
11. Lovvalg og verneting
Disse vilkår og enhver tvist forbundet med disse er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Oslo tingrett er rett verneting.