Vilkår - Hosted løsning

1. Innledning
Wolters Kluwer leverer den i kontrakten spesifiserte HOSTED WOLTERS KLUWER PLATFORM samt overlater bruken av denne til kunden i overensstemmelse med nedenstående betingelser, herunder lisensbetingelsene fra leverandører av ikke-Wolters Kluwer - programmer. For øvrig gjelder Wolters Kluwers generelle vilkår så langt det passer. 
 
2. Implementering
Kunden implementerer selv løsningen i sin virksomhet. Wolters Kluwer kan mot betaling bistå med implementeringen etter nærmere avtale med kunden. 
 
3. Tilgjengelighet  
Wolters Kluwer forplikter seg til å sikre at løsningen er tilgjengelig for kunden i minst 1970 timer i tre vilkårlige påfølgende måneder. Dette tilsvarer en garantert oppetid på 90 %. Primært vil serviceavbrytelser være konsentrert til tidsrommet kl. 03.00 til kl. 04.00, hvor der hver natt foretas backup og systemoppdateringer. Hvis tilgjengeligheten til kundens løsning i et kvartal er lavere enn 90 % fordelt over en tre måneders periode, kan kunden kreve avslag i betalingen for den angjeldende periode, såfremt den reduserte tilgjengelighet skyldes forhold, som er under Wolters Kluwers kontroll. Følgende er ikke under Wolters Kluwers kontroll (listen er ikke uttømmende): 
 
- Force Majeure,
- Langvarig strømsvikt,
- Nettfeil på den offentlige del av Internett,
- Nettfeil på kundens eget nettverk,
- Kundens egne scripts, programmer, layouts og lignende. 

 
Avslag beregnes efter følgende formel:
Avslag = (kvartalsvis pris + 25 %) * (90 - F) / 100
hvor F % er den Faktiske tilgjengelighet i et kvartal.
Under enhver omstendighet kan avslag maksimalt utgjøre det beløp kunden har betalt Wolters Kluwer for den angjeldende periode.
Wolters Kluwer har intet ansvar for direkte eller indirekte driftstap som manglende tilgjengelighet måtte påføre kunden.
Hvis tilgjengeligheten i et kvartal har vært på under 70 %, er kunden berettiget til å si opp avtalen med 14 dages varsel. 
 
4. Endringer ved nye versjoner av programvare
En ny versjon av et program kan føre til en endring av det nødvendige materiell, betjeningsprosedyren eller en endring av responstid for programmet. Såfremt en leverandør av ikke-Wolters Kluwer-programmer fjerner funksjonalitet i forbindelse med en ny versjon av programmet, hefter Wolters Kluwer ikke for dette. 
 
5. Backup
Der tas backup av servere, herunder av kundens data. Backupserverne er plassert i et annet fysisk serverrom enn driftsserverne. Selve backupmediet flyttes hver uke til en tredje lokasjon. Backup benyttes til gjenoppretting ved eventuelle feil på servere, men backup'en kan også benyttes til reetablering dersom kunden skulle ønske det. I så fall foregår denne reetablering til gjeldende timetakst. 

6. Kompetanse
Wolters Kluwer er forpliktet til å ha medarbeidere med nødvendig kompetanse til vedlikehold av Wolters Kluwers programmer. Medarbeidere kan også omfatte underleverandørers ansatte. 
 
7. Brukerstøtte
Wolters Kluwers medarbeidere vil, medmindre annet er avtalt på hverdager, mandag - fredag i Wolters Kluwers åpningstid, kunne besvare spørsmål, og gi vegledning i forbindelse med kundens anvendelse av HOSTED WOLTERSKLUWER PLATFORM. Dette gjelder ikke Kristi Himmelfartsdag, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grunnlovsdag (17. mai), Juleaften (24. desember) og Nyttårsaften (31. desember),  Veiledning i bruken av ikke-Wolters Kluwer-programmer vil Wolters Kluwer kanalisere til den relevante hovedleverandør jf avtalens pkt. 9. 
 
8. Feilretting
Ved varsel om programfeil i Wolters Kluwer-programmer som hindrer tilsiktet bruk, vil Wolters Kluwer uten ugrunnet opphold og senest 8 arbeidstimer etter at varselet innløp, påbegynne feilsøking og feilretting. Kan den anmeldte feil ikke umiddelbart rettes, vil kunden straks bli orientert om dette. Videre vil Wolters Kluwer sørge for at brukeren sikres den etter omstendighetene best mulige løsning av sine oppgaver inntil egentlig feilrettelse har funnet sted. Det er en forutsetning at feilen kan reproduseres. Ved varsel om programfeil i ikke-Wolters Kluwerprogrammer, vil feilretting dog først kunne finne sted når den angjeldende leverandør kan levere en ny programversjon, hvor feilen er rettet. 
 
9. Serverdrift
Wolters Kluwer har outsourcet den praktiske drift av Wolters Kluwers servere til IT Forum og de fysiske servere er plassert i et toppsikret sertifisert hostingsenter. Denne driftsavtale omfatter bl.a. også Microsoft, Citrix og VMware styresystemer og programmer. IT Forum er også leverandør av supporten på disse komponenter. Kan det ikke oppnås forbindelse til serverne / hosting miljøet, skal IT Forums helpdesk kontaktes på +45 70 266 150 eller drift@ift.dk. IT Forums helpdesk er åpen alle hverdager7.00 til 16.30, fredag dog kun til 16.00. 
 
10. Mislighold mv.
Dersom kunden misligholder avtalen vesentlig, ved f.eks. manglende betaling etter purringer, misbruk av Wolters Kluwers produkter, konkurs, avvikling eller betalingsstans, er Wolters Kluwer berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Såfremt Wolters Kluwer misligholder avtalen vesentlig, f.eks. manglende tilgjengelighet i lengre tid, tap av data som skyldes grov uaktsomhet hos Wolters Kluwer, konkurs, likvidasjon eller betalingsstans, er kunden berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.  
 
Hvis Wolters Kluwer konstaterer at kundens innlagte data er til alvorlig belastning for Internettets øvrige brukere, eller hvis disse kan true sikkerheten på Internett, er Wolters Kluwer berettiget til øyeblikkelig å avbryte forbindelsen til kundens dataområde. Hvis kundens innlagte data inneholder pornografisk eller anstøtelig materiale, er Wolters Kluwer berettiget til å avbryte forbindelsen til kundens dataområde med 24 timers varsel. 
 
 
11. Data etter avtalens opphør

Retten til bruken av løsningen opphører ved utløpet av kontraktsperioden og på dette tidspunkt skal kunden ha sikret seg kopier av egne data fra systemet, hvis disse ønskes brukt fremover.