Thumbnail

Revisjon - Support

«På denne siden har vi samlet en del nyttig informasjon om Revisjon. Her vil du finne ofte stilte spørsmål, nyheter i versjonen, eksempelfiler og annen info om bruk av programmet.»

Daglig bruk Revisjon

 • Transaksjonsanalyse

  Transaksjonsanalyse

  For å kunne bruke transaksjonsanalyse i Revisjon må man importere alle transaksjonene i hovedboken. Dette gjøres ved å importere en SIE4 fil, SAF-T fil eller overføring fra Årsavslutning ved bruk av "lyn-knappen" dersom Årsavslutning har alle transaksjonene. 


  SAF-T filer skal være tilgjengelige fra regnskapssystemer fra 1.1.2020 og vi håper da at mange tar i bruk Transaksjonsanalyse.
   

 • Revisjonsberetningen

  Revisjonsberetningen

  Revisjonsberetningen ligger i Rapporter.

  Skal man bruke normalberetningen for aksjeselskap går man inn i Rapporter og Opplysninger til revisjonsberetningen og fyller inn den nødvendige informasjonen og deretter velger man Revisjonsberetningen under og beretningen genereres i et redigerbart format.

  Om man skal ha en modifisert beretningen, kan også den genereres ved at man tidligere i revisjonsprosessen har huket av for Overfør til modifisert revisjonsberetning. Deretter plukker man momentet opp i Oppfølging under Konklusjonen før man avslutter i Opplysninger til revisjonsberetningen. Detaljert beskrivelse ligger i Brukermanual i Hjelp-menyen.

 • Sletting av vedlegg

  Sletting av vedlegg

  I 2016.1 ble det en endring i årsskifte-rutinen i Revisjon.

  Alle vedlegg med regnskapsår eldre enn 5 år bli slettet, ÅrsUavhengige vedlegg slettes ikke. I tillegg slettes vedlegg med regnskapsår eldre enn 2 år, om man har valgt å huke av for dette i årsskifte-dialogen. Dette gjøres fordi filer med for mange vedlegg blir tunge å arbeide med. Alle vedleggene vil fortsatt være i forrige års fil om man ønsker å kopiere dem og legge dem inn i årets fil.

  Det er viktig at dere går inn i revisjon  før dere tar årsovergang.
  Her vil dere få en liste over alle vedleggene deres.

  Når dere markerer et vedlegg, vil det komme fram øverst i dialogen hvilket regnskapsår vedlegget er knyttet til eller om det er ÅrsUavhengig:

  Her kan dere endre regnskapsår eller til ÅrsUavhengig.

  ​​Revisjonto

Kvalitetskontroll

 • Kvalitetskontroll

  Kvalitetskontroll

  Alle revisorer har kvalitetskontroll minst hvert sjette år. Derfor er skjemaene som DNR benytter i sin kvalitetskontroll lagt i Hjelp-menyen under Kvalitetskontroll og Skjema B og Skjema D. Disse skjemaene er fylt ut med informasjon om hvor i Revisjon det er naturlig å se etter dokumentasjon på hvert punkt. Husk at Revisjon ikke inneholder revisors ISQC 1.


  Alle revisorer skal ha kvalitetskontroll på ett oppdrag ca. hvert tredje år internt eller fra en samarbeidspartner. Wolters Kluwer tilbyr konsulenttjenesten via en statsautorisert revisor som kan gjennomføre den pålagte kontrollen

Programkontroller

 • Programkontroll som sier: «På siden XX finnes handlinger uten status».

  Programkontroll som sier: «På siden XX finnes handlinger uten status».

  ​​revi
  Dette betyr at man ikke har gitt alle valgte revisjonshandlinger en status/gjennomført revisjonen av alle handlingene før man har signert ut for Utført eller Godkjent. For å få fjernet programkontrollen må alle handlinger gis en status (UA, I/A eller lignende).

 • Programkontroll som sier: «XX er satt til «Analytisk kontroll mot regnskapet» men handlinger er valgt».

  Programkontroll som sier: «XX er satt til «Analytisk kontroll mot regnskapet» men handlinger er valgt».

  revisj

  Dette betyr at i Vesentlighet- og risikovurderingen er Omfang av substanskontroller for regnskapslinjen satt til Analytisk kontroll mot regnskapet, sannsynligvis fordi regnskapslinjen er uvesentlig. Men det er valgt handlinger i handlingsbanken for samme regnskapslinje. Hvis man har valgt Analytisk kontroll mot regnskapet, skal det ikke velges detaljerte handlinger. Analytisk kontroll dokumenteres kun i Sammendragsfanen. For å få bort Programkontrollen må enten Omgang av substanshandlinger endres til Standard revisjonshandlinger eller alle valgte handlinger må fjernes.

 • Programkontroll som sier: «Særskilt risiko er registrert, men ingen substanshandling er valgt».

  Programkontroll som sier: «Særskilt risiko er registrert, men ingen substanshandling er valgt».

  Dette betyr at det er registrert særskilt risiko (SR) eller mislighetsrisiko, men det er ikke krysset av i Utførelse på noen substanshandlinger som skal utføres for å dekke risikoen. Dette gjøres ved å gå til Revisjonsprogrammet på aktuell regnskapslinje, markere handlingen og trykke på SR i statuslinjen.

  rev
  revis

 • Programkontroll som sier: «Det er registrert en særskilt risiko som ikke er koblet til regnskapspåstand» og «Det er registrert en særskilt risiko som ikke er koblet til regnskapslinje».

  Programkontroll som sier: «Det er registrert en særskilt risiko som ikke er koblet til regnskapspåstand» og «Det er registrert en særskilt risiko som ikke er koblet til regnskapslinje».

  Alle særskilte risikoer (SR) og mislighetsrisikoer må kobles til regnskapspåstand og regnskapslinje for å få riktig behandling av risikoen i verktøyet. Særskilt risiko registreres under Selskapsbeskrivelsen ved å trykke på risiko  og mislighetsrisikoen registres i skjermbilde Vurdere risikoen for misligheter og mislighetsrisikoen registres i skjermbilde Vurdere risikoen for misligheter. risiko1
   

  For å få fjernet programkontrollen må risikoene kobles til Regnskapspåstand og Regnskapslinje ved å trykke på koble-knappene.

  Om man er usikker på hvor man har registrert risikoen, kan man finne disse ved å trykke på Momenter knyttet til iboende risiko og sjekke i det grå feltet nederst i dialogen. Her vil navnet på grenen komme over registrert risiko.

  Man kan også velge Opprett dokument og Registrerte risikomomenter. Her vil man se hvilken risiko som ikke er koblet.


  ​​revisjon

 • Programkontroll som sier: «Saldobalansen går ikke i null».

  Programkontroll som sier: «Saldobalansen går ikke i null».

  Gå til saldobalansen og kontroller om noen konto er feil eller om importert saldobalanse faktisk ikke går i null.

  revisjon
   

   

 • Programkontroll som sier: «Det finnes ikke tilknyttede konti i linjeinndelingen».

  Programkontroll som sier: «Det finnes ikke tilknyttede konti i linjeinndelingen».

  Gå til Linjeinndelingen og kontroller om det ligger konti i fanen «Konto uten kobling». Konti kobles ved å markere kontoen, holde venstre musetast inne og dra kontoen til den linjen den hører hjemme, slipp deretter musetasten.
  revisjon
  revisjon
   

 • Programkontroll som sier: «Sum eiendeler – sum egenkapital og gjeld er ikke null».

  Programkontroll som sier: «Sum eiendeler – sum egenkapital og gjeld er ikke null».

  Denne programkontrollen kommer når sum eiendeler avviker fra sum egenkapital og gjeld. Dette kan være tilfelle om man har mappet en balansekonto til resultatsiden eller om resultatet ikke er ferdigdisponert.

  Det skal ikke komme programkontroll om det kun er øredifferanser. Hvis programkontrollen kommer og det ser ut som om det ikke er noen differanse, kan det skyldes at linjeinndelingen er veldig gammel. Vi anbefaler da å oppdatere linjeinndelingen ved å gå i menyen på Maler/Guide for valg av maler. Deretter huker man bort Behold nåværende linjeinndeling og marker Aksjeselskap. Husk at standard mapping nå gjennomføres slik at konti som ikke er standard må mappes på nytt.


  revisjon


  revisjon

 • Programkontroll som sier: «Modifisert eller normal revisjonsberetning er ikke valgt».

  1

  Man må velge i Oppfølging om man skal ha modifikasjon eller ikke knyttet til de momentene som er huket av for Overfør til modifisert revisjonsberetning/MRB:

  2

 • Programkontroll som sier: «Type Forbehold/Presisering i revisjonsberetningen er ikke valgt»:

  3

  For hver av momentene i Oppfølging der Modifikasjon er valgt må man inn og Velg modifikasjon/presisering for hvert punkt man har i tabellen:

  4

 • Programkontroll som sier: «Valg av konklusjon i modifisert revisjonsberetning er ikke valgt».

  5

  Dette betyr at man må inn i Rapporter/Opplysninger til revisjonsberetningen og velge hvilken Konklusjon man skal ha på Forbeholdet i Revisjonsberetningen.

  6
  7

  Her kommer valgte modifiseringer inn. Har man valgt Forbehold, må man velge type konklusjon som kan være Forbehold, Negativ konklusjon eller Manglende Konklusjon.

Ny årsversjon

 • Venter på ny årsversjon

  Venter på ny årsversjon

  I påvente av ny årsversjon er det ikke noe i veien for å starte neste års revisjon i den revisjonsversjonen som er tilgjengelig. Når ny årsversjon kommer, vil det være informasjon om nyheter og endringer. Hvis noen av grenen som er utført er endret, bør man gå tilbake innom disse og eventuelt oppdatere informasjonen.

 • Oppdatering til ny årsversjon om man ikke er ferdig med årets revisjon

  Oppdatering til ny årsversjon om man ikke er ferdig med årets revisjon

  Bør jeg oppdatere til ny årsversjon når den kommer selv om jeg ikke er ferdig med fjorårets revisjon? Når man oppdaterer til ny versjon, vil endringer slå igjennom. Dvs at man vil få nyheter inn i gamle filer. Hvis man skal ha kvalitetskontroll, kan det være misvisende at for eksempel grener i Planlegging er endret uten at man har vært gjennom disse på nytt. Vi anbefaler derfor at man vurderer å vente med oppdateringen om man skal ha kvalitetskontroll. Start nytt år i gammel versjon og jobb med den til kvalitetskontrollen er ferdig.

Teknisk

 • Programmet jobber sent

  Programmet jobber sent

  Noen kunder synes Revisjon jobber sent, noe som medfører litt venting. Dette skyldes som oftest at filene inneholder mange vedlegg. Det er derfor innført en automatisk sletting av gamle vedlegg i årsovergangen. Vi anbefaler at filene bare inneholder fjorårets arbeidspapir og årsuavhengige vedlegg.

 • Større skrift i Revisjon

  Større skrift i Revisjon

  Pr. i dag er det dessverre ingen mulighet til å få større skrift i Revisjon.